Let the world spice up your life.

Cafetalk Tutor's Column

Tutor Pon 's Column

Do you know ~♫①

Apr 18, 2015

1.I see   我明白了。wǒmíng bái le  


2. Me too 我也是wǒ yě shì


3. My god!   天哪!tiān na


4. No way!   不行!bù xíng


5. Come on 来吧(赶快)!lái ba (gǎn kuài)


6. Hold on等一等。děng yi děng


7. I agree我同意wǒ tóng yì


8. Not bad还不错háibú cuò


9. Not yet
还没。hái méi


10. Why not?
好呀! (为什么不呢?)hǎo ya! (wèi shén me bù ne)

Got a question? Click to Chat